MỤC LỤC
                                                                                                                                                       
Lời nói đầu
          PHẦN I – NHỰA ĐƯỜNG (CÁC CHẤT LIÊN KẾT HYĐRÔCACBON)
Chương I. Các chất liên kết hyđrôcacbon
          1.1. Vài nét lịch sử                                                                                                     
          1.2. Các chất liên kết hyđrôcacbon                                                                            
Chương II. Bitum và nhũ tương bitum trong xây dựng đường
          2.1. Bitum dầu mỏ                                                                                                     
          2.2. Nhũ tương                                                                                                           
Chương III. Các chất liên kết bitum cải tiến
          3.1. Các vấn đề chung                                                                                                
          3.2. Bitum EVA                                                                                                                   
          3.3. Bitum SBS                                                                                                          
          3.4. Bitum cao su                                                                                                       
          3.5. Bitum- latex                                                                                                                  
          3.6. Bitum lưu huỳnh                                                                                                           
          PHẦN II – CÁC LOẠI MẶT ĐƯỜNG NHỰA
Chương IV. Đặc tính cơ bản và phân loại mặt đường nhựa
          4.1. Đặc tính cơ bản của mặt đường nhựa                                                                 
          4.2. Phân loại mặt đường nhựa                                                                                  
          4.3. Bê tông nhựa                                                                                                       
          4.4. Chọn loại mặt đường nhựa                                                                                 
Chương V. Đặc tính cơ học và tính ổn định nhiệt của vật liệu mặt đường nhựa
          5.1. Đặc tính cường độ của hỗn hợp đá trộn nhựa                                                    
          5.2. Đặc tính ứng suất-biến dạng của hỗn hợp đá trộn nhựa đường                         
          5.3. Đặc tính mỏi của vật liệu hỗn hợp đá trộn nhựa đường                                     
          5.4. Mặt đường nhựa dưới tác động của  nhiệt độ                                                    
          5.5. Tính ổn định ở nhiệt độ cao của mặt đường nhựa                                              
Chương VI. Yêu cầu đối với vật liệu của mặt đường nhựa
          6.1. Yêu cầu đối với vật liệu nhựa đường                                                                  
          6.2. Yêu cầu đối với cốt liệu                                                                                      
          6.3. Thiết kế thành phần của bêtông nhựa và hỗn hợp đá trộn nhựa nóng                
          Phụ lục (chương 6). Xác định tính chất cơ lý của bêtông nhựa và thí nghiệm Marshall
Chương VII. Thi công và kiểm tra chất lượng thi công mặt đường nhựa
  1. Thi công mặt đường nhựa theo phương pháp láng và tưới thấm
7.1. Các lớp láng nhựa                                                                                                         
7.2. Lớp đá dăm thấm nhập nhựa nóng                                                                               
7.3. Lớp đá dăm thấm nhập nhũ tương                                                                               
7.4 .Lớp nhựa tưới thấm                                                                                                   
          B. Thi công mặt đường nhựa trộn tại trạm trộn                                                                  
          7.5. Các loại bêtông nhựa dùng làm lớp mặt                                                                       
          7.6. Các hỗn hợp đá cát trộn nhựa dùng làm lớp móng                                                      
          7.7. Công nghệ thi công và kiểm tra chất lượng                                                                 
          C. Thi công mặt đường đá trộn nhựa tại đường và hỗn hợp trộn nguội rải nguội             
          7.8. Cấp phối đá trộn nhũ tương                                                                                         
          7.9. Các hỗn hợp trộn nhựa nguội bảo quản lâu dài (les enrobés à froid stockaBles)         
          7.10. Vữa nhựa trộn nguội rải nguội                                                                                   
          7.11. Kiểm tra nghiệm thu mặt đường nhựa                                                                       
Chương VIII. Các loại bêtông nhựa cải tiến
          8.1. Khái niệm                                                                                                                     
          8.2. Hỗn hợp bêtông nhựa cải tiến `                                                                                    
          8.3. Lớp bêtông nhựa thoát nước                                                                                        
          8.4. Lớp bêtông nhựa SMA                                                                                                
          8.5. Lớp phủ mỏng tạo nhám                                                                                              
          8.6. Lớp bêtông nhựa chặt cải tiến                                                                                      
          8.7. Thi công mặt đường bêtông nhựa cải tiến                                                                    
          PHẦN III – THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG NHỰA
Giới thiệu chung
Quy phạm Thiết kế mặt đường nhựa (JTJ 014-97)
          Chương 1: Nguyên tắc chung                                                                                             
          Chương 2: Thuật ngữ và ký hiệu                                                                                         
          Chương 3: Thiết kế kết cấu                                                                                                 
          Chương 4: Lớp mặt nhựa đường                                                                                        
          Chương 5: Lớp móng trên, lớp móng dưới và lớp đệm                                                      
          Chương 6: Nền đường và thoát nước                                                                                 
          Chương 7: Tính chiều dày kết cấu mặt đường làm mới                                                      
          Chương 8 : Thiết kế mặt đường cải tạo                                                                                   
          Chương 9 : Các công trình mặt đường khác                                                                       
          Phụ lục A : Kết cầu mẫu mặt đường ôtô các cấp                                                                
          Phụ lục B: Bảng cấp phối của các loại lớp mặt nhựa bitum -   
                            Quy cách vật liệu và lượng dùng                                                                      
          Phụ lục C: Bảng cấp phối hợp thành lớp mặt quá độ, lớp móng trên và
                            lớp móng dưới                                                                                                   
          Phụ lục D: Các tham số thiết kế của vật liệu                                                                       
          Phụ lục E: Trị số môđun đàn hồi của nền đất (để tham khảo)