MỤC LỤC
 
Chương I.            Giới thiệu
1.1.                      Những ứng dụng sớm nhất của chất kết dính bitum                                  
1.2.                      Sự tăng trưởng của việc sử dụng bitum ở Vương quốc Anh                      
1.3.                      Các loại chất kết dính khác nhau
1.3.1                    Asphalt thiên nhiên khai thác từ hồ                                                          
1.3.2.                   Asphalt thiên nhiên từ khai thác đá                                                          
1.3.3                    Hắc ín than đá                                                                                          
1.3.4                    Bitum                                                                                                       
1.4.                      Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 2 .          Sản xuất, tồn chứa và sử dụng bitum
2.1.                      Sản xuất bitum                                                                                         
2.1.1.                   Chưng cất phân đoạn dầu thô                                                                   
2.1.2..                  Quá trình sục khí cặn nhẹ                                                                        
2.1.2.1.                Mô tả quá trình sục khí liên tục                                                                
2.1.2.2.                Bitum bán thổi khí                                                                                   
2.1.2.3.                Bitum thổi khí toàn phần                                                                          
2.1.2.4.                Bản chất hóa học của quá trình thổi khí                                                   
2.2.                      Nhiệt độ bảo quản và xử lý bitum                                                            
2.2.1.                   Bồn chứa bitum                                                                                        
2.2.2                    Nhiệt độ bơm và tồn chứa bitum                                                              
2.3.                      Các khía cạnh về môi trường và an toàn của bitum                                  
2.3.1                    Những nguy cơ trong quá trình sử dụng bitum                                         
2.3.1.1.                Độc tính của  bitum                                                                                  
2.3.1.2.                Khả năng gây hại khi tiếp xúc qua da                                                      
2.3.1.3.                Sơ cứu khi bị bỏng                                                                                   
2.3.1.4.                Nguy cơ gây hại qua đường hô hấp                                                          
2.3.1.5.                Sơ cứu đối với trường hợp hít phải hơi bitum                                           
2.3.2.                   Các biện pháp phòng ngừa tai nạn  cho cá nhân                                      
2.3.2.1                 Dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân                                                       
2.3.2.2                 Vệ sinh cá nhân                                                                                       
2.3.3                    Phòng cháy chữa cháy                                                                             
2.3.4                    Lấy mẫu bitum                                                                                         
2.3.4.1                 Lấy mẫu trực tiếp qua miệng bồn                                                             
2.3.4.2                 Lấy mẫu qua van                                                                                     
2.4                       Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 3.           Các đặc tính kỹ thuật và chất lượng của bitum
3.1                       Các loại bitum thường phân loại theo độ kim lún                                     
3.2                       Bitum oxy thổi khí                                                                                   
3.3                       Bitum cứng                                                                                              
3.4                       Bitum lỏng cutback                                                                                  
3.5                       Chất lượng bitum                                                                                      
3.5.1                    Đặc tính kết dính nội tại                                                                           
3.5.2                    Khả năng bám dính với cốt liệu                                                               
3.5.3                    Độ bền của bitum                                                                                     
3.5.3.1                 Sự hóa cứng do bay hơi và oxy hóa                                                         
3.5.3.2                 Sự hóa cứng do thất thoát các thành phần dầu                                         
3.5.4                    Thẩm định các thử nghiệm QUALAGON và các tiêu chuẩn thẩm định   
3.6                       Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 4.           Các loại nhũ tương bitum
4.1                       Các chất tạo nhũ tương                                                                             
4.2                       Sản xuất nhũ tương bitum                                                                        
4.3                       Công thức nhũ tương bitum                                                                      
4.3.1                    Độ ổn định của nhũ tương                                                                        
4.3.1.1                 Độ ổn định trong quá trình tồn chứa                                                        
4.3.1.2                 Tốc độ phá vỡ cấu trúc khi tiếp xúc với cốt liệu                                      
4.3.2                    Độ kết dính của nhũ tương                                                                       
4.3.3                    Độ nhớt của nhũ tương                                                                             
4.4                       Phân loại và đặc tính kỹ thuật của các loại nhũ tương bitum                    
4.5                       Biến đổi các đặc tính của nhũ tương bitum                                              
4.5.1                    Làm thế nào để tăng độ nhớt của một nhũ tương                                      
4.5.2                    Làm thế nào để giảm độ nhớt của nhũ tương                                            
4.5.3                    Làm thế nào để thay đổi tốc độ phá vỡ cấu trúc của nhũ tương               
4.5.4                    Làm thế nào để tác động đến độ ổn định của nhũ tương trong quá trình
                            tồn chứa                                                                                                   
4.5.5                    Làm thế nào để thay đổi thành phần kích thước hạt của một nhũ tương   
4.6                       Các công dụng của nhũ tương bitum                                                        
4.6.1                    Nhũ tương bitum trong hỗn hợp rải đường                                               
4.6.2                    Các ứng dụng khác của nhũ tương bitum                                                 
4.6.2.1                 Sử dụng để làm ổn định  đất                                                                     
4.6.2.2                 Làm chậu tạm để ươm cây                                                                       
4.6.2.3                 Chống thấm                                                                                                                      
4.6.2.4                 Lớp phủ bảo vệ                                                                                        
4.6.2.5                 Trám khe hở và thấm nhập                                                                      
4.7                       Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 5 .          Các thí nghiệm cơ học và đặc tính của bitum
5.1                       Các thí nghiệm về chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của bitum                              
5.1.1                    Thí nghiệm về độ kim lún                                                                        
5.1.2                    Thí nghiệm điểm hóa mểm                                                                       
5.2                       Thí nghiệm điểm gãy Fraass                                                                     
5.3                       Độ nhớt                                                                                                    
5.3.1                    Máy đo độ nhớt đĩa trượt                                                                          
5.3.2                    Nhớt kế mao quản                                                                                    
5.3.3                    Nhớt kế dạng phiễu                                                                                  
5.4                       Biểu đồ số liệu thí nghiệm bitum                                                              
5.4.1                    Nhóm bitum S                                                                                          
5.4.2                    Nhóm các bitum B                                                                                   
5.4.3                    Nhóm các bitum W                                                                                  
5.5                       Tính mẫn cảm với nhiệt độ hay chỉ số kim lún                                        
5.6                       Các dặc điểm kỹ thuật của bitum                                                             
5.6.1                    Khái niệm độ cứng đàn hồi                                                                      
5.6.2                    Xác định mô đun độ cứng của bitum                                                       
5.6.2.1                 Đo môđun độ cứng                                                                                  
5.6.2.2                 Dự đoán môđun độ cứng                                                                          
5.6.3                    Cường độ kéo                                                                                              
5.6.4                    “Cường độ “ mỏi                                                                                      
5.7                       Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 6.           Cấu trúc , thành phần cấu tạo và  đặc tính lưu biến của bitum
6.1                       Thành phần cấu tạo của bitum                                                                 
6.1.1                    Asphalten                                                                                                 
6.1.2                    Những chất nhựa                                                                                      
6.1.3                    Các chất thơm                                                                                          
6.1.4                    Các chất no                                                                                              
6.2                       Cấu trúc của bitum                                                                                   
6.3                       Mối quan hệ giữa các thành phần cấu tạo và độ lưu biến                         
6.4                       Mối quan hệ giữa thành phần hóa học và đặc tính vật lý                         
6.5                       Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 7.           Ảnh hưởng của các đặc tính của bitum đối với các đặc điểm
                             kỹ thuật trong ứng dụng
7.1                       Ảnh hưởng của các đặc tính của bitum                                                    
7.1.1                    Trộn và vận chuyển                                                                                 
7.1.2                    Rải đưởng và lu lèn                                                                                  
7.2                       Ảnh hưởng của các đặc tính bitum đến các biểu hiện của hỗn hợp
                             bitum trong vận hành                                                                              
7.2.1                    Biểu hiện khi nhiệt độ sử dụng cao                                                          
7.2.1.1                 Biến dạng vĩnh viễn                                                                                 
7.2.1.2                 Hiện tượng bitum sùi lên mặt đường                                                         
7.2.2                    Các biểu hiện của bitum trên mặt đường ở nhiệt độ hoạt động thấp         
7.2.2.1                 Hiện tượng nứt                                                                                         
7.2.2.2                 Hiện tượng nứt do nhiệt độ thấp                                                               
7.2.2.3                 Hiện tượng nứt liên quan đến tải trọng                                                     
7.2.2.4                 Hiện tượng nứt dây chuyền                                                                      
7.2.2.5                 Hiện tượng bong cốt liệu khỏi mặt đường                                                 
7.2.2.5.1              Bong cốt liệu mặt đường đá nhựa                                                             
7.2.2.5.2              Tình trạng bong cốt liệu đối với asphalt lu nóng rải mặt đường                
7.2.3                    Ảnh hưởng của bitum đến sự hình thành lớp nhám ở lớp
                            mặt đường rải bằng asphalt lu nóng                                                          
7.2.3.1                 Các yêu cầu kỹ thuật về hằng số điện môi
7.3                       Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 8.           Độ bền của bitum
8.1                       Sự hóa cứng của bitum                                                                             
8.1.1                    Sự oxy hóa                                                                                               
8.1.2                    Tổn thất do bay hơi                                                                                  
8.1.3                    Hóa cứng lý học                                                                                       
8.1.4                    Sự hóa cứng do hao hụt thành phần dầu                                                  
8.2                       Sự hoá cứng của bitum trong quá trình bảo quản, trộn và trong quá
                            trình sử dụng                                                                                                                       
8.2.1                    Sự hóa cứng của bitum trong bảo quản với khối lượng lớn                       
8.2.2                    Sự hóa cứng của bitum trong quá trình trộn với cốt liệu                           
8.2.3                    Sự hóa cứng của bitum trong hỗn hợp với thời gian bảo quản,
                            vận chuyển và rải đường                                                                          
8.2.4                    Sự hoá cứng của bitum trên đường                                                           
8.3                       Các thí nghiệm về sự lão hóa bitum                                                         
8.4                       Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 9 .          Độ bám dính cốt liệu của bitum
9.1                       Độ kết dính khi không có nước                                                                
9.2                       Kết dính khi có nước                                                                                
9.2.1                    Hiện tượng không kết dính khi có nước                                                   
9.3                       Các đặc tính cơ bản của hệ bitum/cốt liệu/nước                                       
9.4                       Các yếu tố tác động đến sự kết dính bitum/cốt liệu                                  
9.5                       Cơ chế bong mối liên kết                                                                         
9.5.1                    Sự chiếm chỗ                                                                                                                     
9.5.2                    Sự tách rời                                                                                                
9.5.3                    Đứt lớp màng bitum bao quanh cốt liệu                                                   
9.5.4                    Phồng rộp và rỗ                                                                                        
9.5.5                    Sự xói mòn do thủy lực                                                                            
9.5.6                    Áp lực nước lỗ rỗng                                                                                 
9.5.7                    Mất liên kết  hóa học                                                                                
9.6                       Kiểm tra độ kết dính                                                                                
9.6.1                    Thí nghiệm ngâm nước tĩnh                                                                      
9.6.2                    Các thí nghiệm ngâm nước động                                                              
9.6.3                    Các thí nghiệm ngâm dung dịch hóa học                                                  
9.6.4                    Các thí nghiệm ngâm nước dưới tác động cơ học                                     
9.6.5                    Các thí nghiệm ngâm nước có tác động của bánh xe                                
9.6.6                    Các thí nghiệm trộn                                                                                  
9.7                       Nâng cao độ kết dính bitum/cốt liệu                                                         
9.8                       Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 10 .        Các loại bitum cải tiến
10.1                     Vai trò của các bitum cải tiến trong hỗn hợp bitum-cốt liệu                     
10.2                     Cải tiến bitum                                                                                                                     
10.2.1                  Cải tiến bitum bằng cách cho thêm lưu huỳnh                                         
10.2.2                  Cải tiến bitum bằng cách cho thêm cao su                                               
10.2.3                  Cải tiến bitum bằng cách cho thêm hợp chất mangan hữu cơ                   
10.2.4                  Cải tiến bitum bằng cách cho thêm các polymer dẻo nhiệt                       
10.2.5                  Cải tiến bitum bằng cách cho thêm cao su dẻo nhiệt                                
10.2.5.1               Ảnh hưởng của thành  phần cấu tạo của bitum đến hỗn
                            hợp cao su nhiệt dẻo /bitum                                                                     
10.2.5.2               Sản xuất các hỗn hợp bitum cao su nhiệt dẻo                                          
10.2.5.3               Các đặc tính của hỗn hợp bitum/cao su dẻo nhiệt                                    
10.2.6                  Các chất liên kết chịu nhiệt                                                                      
10.3                     Các mối quan hệ giữa chi phí – đặc tính kỹ thuật đối với các chất
                            liên quan cải biến                                                                                     
10.4                     Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 11.         Các dạng hỗn hợp vật liệu bitum và ứng dụng của chúng                    
11.1                     Asphalt                                                                                                     
11.1.1                  Vữa nhựa                                                                                                  
11.1.2                  Asphalt rải nóng (HRA)                                                                           
11.2                     Vật liệu đá nhựa (Coated Macadam)                                                        
11.2.1                  Hỗn hợp đá nhựa hạt vừa và hở                                                               
11.2.2                  Lớp đá nhựa cấp phối kín và đặc                                                             
11.2.3                  Vật liệu đá nhựa cường độ cao                                                                 
11.2.4                  Đá nhựa cấp phối hạt mịn                                                                        
11.3                     Bê tông nhựa asphalt                                                                                
11.4                     Lớp tạo nhám, lớp đá nhựa thấm nước                                                     
11.4.1                  Sự phát triển của vật liệu đá nhựa thấm nước                                           
11.4.2                  Ích lợi của lớp đá nhựa thấm nước                                                           
11.4.2.1               Sự giảm tóe nước                                                                                      
11.4.2.2               Khả năng giảm tiếng ồn
11.4.3                  Nhược điểm của đá nhựa thấm nước
11.5                     So sánh sự làm việc của các lớp vật liệu mặt đường khác nhau                
11.6                     Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 12.         Sản xuất và kiểm tra chất lượng các hỗn hợp bitum
12.1                     Các loại trạm trộn                                                                                     
12.1.1                  Trạm trộn chu kỳ sấy nóng gián tiếp                                                        
12.1.2                  Trạm trộn chu kỳ cấp nhiệt trực tiếp                                                        
12.1.3                  Trạm trộn liên tục cấp nhiệt trực tiếp                                                        
12.2                     Quản lý chất lượng sản phẩm hỗn hợp bitum                                           
12.3                     Xác định các thuộc tính của bitum thu hồi được sau thí nghiệm              
12.4                     Các vật liệu bitum tái chế                                                                         
12.4.1                  Tái chế vật liệu đá nhựa tại hiện trường                                                    
12.4.2                  Tái chế trong trạm trộn                                                                             
12.5                     Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 13 .        Vận chuyển, rải và đầm hỗn hợp vật liệu bitum
13.1                     Vận chuyển                                                                                                                      
13.2                     Rải hỗn hợp vật liệu bitum                                                                       
13.3                     Đầm nén vật liệu bitum                                                                            
13.3.1                  Các phương pháp cải thiện chất lượng đầm nén                                       
13.3.1.1               Tăng chiều dày lớp vật liệu                                                                      
13.3.1.2               Tăng công tác đầm nén                                                                            
13.3.1.3               Kỹ thuật đầm nén được cải tiến                                                                
13.3.2                  Các chỉ tiêu đầm nén vật liệu bitum                                                         
13.3.2.1               Chỉ tiêu về độ rỗng                                                                                   
13.3.2.2               Tỉ số độ chối và độ chặt                                                                           
13.4                     Khả năng thi công của các vật liệu bitum                                                 
13.5                     Độ nhám bề mặt                                                                                       
13.6                     Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 14 .        Các thí nghiệm cơ học về vật liệu bitum
14.1                     Các thí nghiệm cơ bản                                                                              
14.1.1                  Thí nghiệm nén ba trục với tải trọng trùng phục                                       
14.1.2                  Thí nghiệm nén tĩnh từ biến dọc trục, nở hông tự do                                
14.1.3                  Thí nghiệm kéo gián tiếp , tải trọng trùng phục                                        
14.1.4                  Các thí nghiệm kiểm tra mô đun đàn hồi động và mỏi                             
14.2                     Các thí nghiệm mô phỏng                                                                        
14.2.1                  Các thí nghiệm vệt bánh xe                                                                      
14.3                     Các kiểm tra thực nghiệm                                                                         
14.3.1                  Thí nghiệm Marshall                                                                                
14.4                     Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 15.         Các thuộc tính cơ học của các hỗn hợp vật liệu bitum
15.1                     Độ cứng động học của các vật liệu bitum                                                 
15.1.1                  Tính toán độ cứng của hỗn hợp vật liệu bitum                                         
15.2                     Biến dạng dư của các vật liệu bitum                                                         
15.2.1                  Tính toán biến dạng dư                                                                            
15.3                     Đặc tính chịu mỏi của hỗn hợp vật liệu bitum                                          
15.3.1                  Tính toán mỏi                                                                                                                     
15.4                     Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 16.         Các chỉ tiêu kỹ thuật và việc thiết kế các hỗn hợp bitum
16.1                     Các chỉ tiêu kỹ thuật theo phương pháp thiết kế truyền thống                  
16.2                     Nguyên tắc thiết kế hỗn hợp                                                                    
16.3                     Thiết kế hỗn hợp có cấp phối liên tục                                                      
16.3.1                  Phương  pháp thiết kế của Viện Asphalt                                                   
16.3.2                  Phương pháp thiết kế hỗn hợp của DoE (Ngành sân bay)                        
16.4                     Thiết kế thành phần các hỗn hợp có cấp phối gián đoạn                          
16.4.1                  Phương pháp thiết kế hỗn hợp theo BS 594, 1973                                   
16.4.2                  Phương pháp thiết kế thành phần hỗn hợp theo BS 598,1985                  
16.5                     Một phương pháp thiết kế hồ vữa khác                                                    
16.6                     Lựa chọn các thuộc tính kỹ thuật Marshall tiêu biểu                                
16.7                     Tài liệu tham khảo                                                                                     
Chương 17 .        Thiết kế  kết cấu mặt đường dùng vật liệu bitum
17.1                     Các thành phần kết cấu của mặt đường nhựa                                           
17.1.1                  Tầng nền - móng                                                                                      
17.1.2                  Tầng móng                                                                                               
17.1.3                  Tầng mặt                                                                                                  
17.2                     Các yếu tố liên quan đến việc thiết kế  mặt đường                                   
17.2.1                  Tải trọng                                                                                                   
17.2.2                  Các ảnh hưởng của môi trường                                                                 
17.3                     Thiết kế mặt đường                                                                                  
17.3.1                  Các phương pháp thiết kế thực nghiệm và nửa thực nghiệm                     
17.3.2                  Các phương pháp giải tích                                                                        
17.4                     Móng đường và các vật liệu lớp móng được cải thiện                               
17.5                     Sự thay thế vật liệu bitum                                                                         
17.6                     Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 18.         Lớp láng mặt
18.1                     Các yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của lớp láng mặt                          
18.2                     Thiết kế lớp láng mặt                                                                                
18.2.1                  Phương pháp thiết kế theo tạp chí Road Note 39                                      
18.2.2                  Một phương pháp kỹ thuật để thiết kế lớp láng mặt                                  
18.2.2.1               Sự găm bám của đá găm                                                                           
18.2.2.2               Độ nhám mặt đường cũ                                                                            
18.2.2.3               Độ nhám và khả năng chống trượt của mặt đường                                   
18.3                     Các loại chất kết dính dung cho lớp láng mặt                                           
18.3.1                  Nhựa lỏng và nhũ tương nhựa                                                                  
18.3.1.1               Nhũ tương nhựa                                                                                       
18.3.1.2               Nhựa lỏng                                                                                                
18.3.1.3               Lựa chọn chất kết dính                                                                             
18.3.2                  Các chất kết dính polymer biến tính                                                         
18.3.3                  Các chất kết dính nhựa expoy chịu nhiệt                                                 
18.4                     Cốt liệu và đá găm                                                                                   
18.4.1                  Lựa chọn đá găm                                                                                      
18.4.2                  Sức kháng trượt                                                                                        
18.4.3                  Chất kết dính và sự dính bám với đá găm                                                
18.5                     Thiết bị thi công                                                                                       
18.5.1                  Máy tưới nhựa                                                                                          
18.5.2                  Thiết bị rải đá                                                                                                                     
18.5.3                  Các máy lu                                                                                               
18.5.4                  Máy quét                                                                                                  
18.6                     Kỹ thuật thi công lớp láng mặt                                                                 
18.6.1                  Lớp lót                                                                                                      
18.6.2                  Láng nhựa 2 lớp                                                                                       
18.6.2.1               Phương thức một lần tưới nhựa hai lần rải đá
                (hay phương pháp chèn lấp)                                                                     
18.6.2.2               Phương thức hai lần tưới nhựa , hai lần rải đá                                           
18.7                     Bảo dưỡng và điều chỉnh giao thông                                                        
18.8                     Các dạng hư hỏng của lớp láng mặt                                                          
18.9                     Vữa nhựa                                                                                                  
18.10                   An toàn                                                                                                    
18.10.1                Nhiệt độ thi công                                                                                      
18.10.2                Hoạt động của thiết bị phun nhựa lỏng                                                     
18.10.3                Hoạt  động của thiết bị phun tưới nhũ tương nhựa                                    
18.10.4                Vệ sinh, áo quần bảo hộ lao động và các biện pháp
                 phòng ngừa cho công nhân                                                                     
18.11                   Triển vọng của lớp láng mặt                                                                     
18.12                   Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 19 .        Các dạng thức ứng dụng khác của hỗn hợp vật liệu bitum
19.1                     Các ứng dụng trong thủy công                                                                  
19.2                     Các ứng dụng trong ngành đường sắt                                                        
19.3                     Tạo màu sắc cho mặt đường                                                                     
19.3.1                  Sự kết hợp của các chất nhuộm màu                                                        
19.3.2                  Việc sử dụng các đá găm được tạo màu                                                   
19.3.3                  Việc áp dụng một xử lý bề mặt tạo màu                                                   
19.3.4                  Cốt liệu màu được bọc bởi bitum thông thường                                        
19.3.5                  Cốt liệu có màu được bọc bởi chất kết dính trong mờ                              
19.4                     Vật liệu bitum dùng cho các khu vực vui chơi , giải trí                            
19.5                     Các đường đua ôtô                                                                                   
19.6                     Các đường vòng để kiểm tra phương tiện giao thông                                
19.7                     Bó vỉa bằng vật liệu asphalt                                                                     
19.8                     Tài liệu tham khảo                                                                                   
Chương 20.         Một số vấn đề khác liên quan đến bitum
20.1                     Các hằng số vật lý của bitum                                                                   
20.1.1                  Trọng lượng riêng                                                                                     
20.1.2                  Hệ số nở khối của bitum                                                                          
20.1.3                  Các thuộc tính điện học của bitum                                                           
20.1.3.1               Tính dẫn điện                                                                                           
20.1.3.2               Khả năng cách điện
20.1.3.3               Hằng số điện môi (độ điện thấm)                                                             
20.1.4                  Các thuộc tính nhiệt học                                                                          
20.1.4.1               Tỉ nhiệt của bitum                                                                                    
20.1.4.2               Tính dẫn nhiệt                                                                                          
20.2                     Các hệ số chuyển đổi độ nhớt của bitum                                                 
20.3                     Các biểu đồ và công thức dùng cho pha trộn                                           
20.4                     Tính toán độ dày của màng nhựa trong một hỗn hợp vật liệu bitum         
20.5                     Tương lai                                                                                                  
20.6                     Tài liệu tham khảo

Hình ảnh được trích từ ấn bản lần thứ 6
Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. NGUYỄN XUÂN THỦY
Người dịch: HOÀNG TRỌNG YÊM và TRẦN TUẤN HIỆP
Nhà xuất bản Giao thông Vận tải - Năm 1991