TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC: 22 TCN 279-01

Tiêu chuẩn 22 TCN 279-01 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành có hiệu lực từ ngày 18/9/2001

Các chỉ tiêu chất lượng của Bitum - TCVN 7493:2005

Các chỉ tiêu chất lượng theo độ kim lún.

Thông tư 27/2014/TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2014

Thông tư 27/2014/TT-BGTVT quy định về Quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường trong xây dựng công trình giao thông của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng