Nhựa đường 60/70 đặc nóng ADCo

Giới thiệu

Nhựa đường ADCo đặc nóng 60/70 vận chuyển bằng xe bồn 16 tấn.
Nhựa đường ADCo 60/70 đặc nóng

Mô tả chi tiết