Tài liệu tham khảo

BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ KHI GẶP SỰ CỐ

Nhựa đường không gây hại cho sức khỏe ở nhiệt độ môi trường. Khi tiếp xúc vớI nhựa đường nóng có thể bị bỏng do nhiệt và dẫn đến tổn thương da vĩnh viễn. Sản phẩm nóng có thể gây bỏng mắt nặng hoặc mù mắt. Không được phân loại là chất dễ cháy nhưng có thể cháy. Không để vật liệu bị nóng chảy tiếp xúc với nước hay chất lỏng vì điều này có thể gây ra phản ứng phun mãnh liệt, bắn tóe vật liệu hay gây cháy Hyđrô sunfua (H2S), một loại khí rất dễ cháy và độ.